JOTMARDRISEP- Handelsnaam SALESRECRUITMENTGROUP – Vught -KVK 61524743

 

ALGEMENE UITVOERINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOTMARDRISEP/SALESRECRUITMENTGROUP

 

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden
Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 3: Overeenstemming
Artikel 4: Honorarium
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Geheimhoudingsplicht
Artikel 8: Einde dienstverband van Kandidaat / Coulanceregeling
Artikel 9: Voortdurende verplichtingen
Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

 

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten betreffende
het verrichten van diensten door JOTMARDRISEP handelsnaam: SalesRecruitmentGroup, alsmede alle aan haar gelieerde bedrijven (hierna te
noemen: Opdrachtnemer) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, meer specifiek de bemiddelingsovereenkomst, met
haar wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten
voortvloeiende, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

1.2 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
– Kandidaat: de natuurlijk persoon die door Opdrachtnemer is geworven en geselecteerd om een vacature bij Opdrachtgever in
te vullen.
– Bruto Jaarsalaris: het salaris van en kandidaat op basis van een volledig jaar en voltijd dienstverband (veertig uur) in het
eerste dienstjaar bij Opdrachtgever. Onder dit bruto jaarsalaris wordt mede verstaan een (eventuele) dertiende maand en
vakantiegeld, vakantietoeslagen, bonussen/commissieloon (on-target earnings/OTE), mobiliteitsbudget (auto/reiskostenvergoedingen, verhuisvergoedingen, alle overige bijbehorende primaire en secundaire voorwaarden en voordelen, die tussen de Kandidaat en Opdrachtgever worden overeengekomen. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband beperkt en gelijk gesteld aan vijfduizend euro bruto jaarsalaris. – Introductie: de presentatie van de gegevens van de Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Hierbij doet niet ter zake dat Kandidaat daarvoor door een andere partij ooit is voorgesteld of Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.
– Overeenstemming: overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over het invullen van een tijdelijk of vast
dienstverband, dan wel over het sluiten van een overeenkomst inzake het verrichten van diensten in de breedste zin des
woords voor Opdrachtgever.
– Overeenkomst: de (bemiddelings)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
– ‘on hold’ zetten van een opdracht: het door Opdrachtgever op enigerlei wijze opschorten van de uitvoering van de
(bemiddelings)overeenkomst met Opdrachtnemer.
– Alle in deze algemene voorwaarden alsmede in offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn
exclusief BTW.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen – waaronder eventueel ook de algemene en bijzondere
(levering)voorwaarden van Opdrachtgever – gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door
Opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.4 Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de website van Opdrachtnemer en worden, voor
zover zij niet reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
1.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden
voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden
dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Opdrachtgever of Kandidaat. De kennisgeving is vormvrij. Indien
Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft elke partij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop
de wijziging intreedt.
1.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.7 De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, semi exclusiviteit of geen exclusiviteit, zoals beide partijen dit  overeenkomen, hetgeen door Opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd. Indien partijen exclusiviteit of semi exclusiviteit overeenkomen en Opdrachtgever in strijd handelt met de overeengekomen exclusiviteit zoals in 1.8 is omschreven, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het minimumhonorarium als genoemd in artikel vier van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de door haar geleden en te lijden schade vergoed te krijgen.
1.8 Opdrachtnemer hanteert een exclusiviteit overeenkomst voor een periode van drie maanden. en een semi-exclusiviteit overeenkomst  van 3 weken exclusiviteit, ingangsdatum ingaande op eerste vacature intakegesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 De wijze van verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten is
vormvrij. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door
Opdrachtnemer, dan wel aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.
2.2 Opdrachtnemer is na totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd naam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken ter
ondersteuning van de uitvoering van de diensten en promotie van Opdrachtnemer.
2.3 Indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de door haar verstrekte opdracht, dan
wel een te vervullen vacature alsnog intrekt, dan wel de opdracht of de invulling van een vacature voor een periode langer dan
vier weken ‘on hold’ zet, het functieprofiel fundamenteel wijzigt of een vacature met een bij Opdrachtgever reeds in dienst zijnde
interne kandidaat invult, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer per ingetrokken opdracht of vacature een cancellation fee
verschuldigd van een bedrag groot gelijk aan de helft van het minimumhonorarium als genoemde in artikel vier van deze
voorwaarden.
2.4 Opdrachtnemer zal de betreffende vacature van Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen.
Bijvoorbeeld wat de inhoud van de functie is, wat het profiel van de gewenste Kandidaat is (met inbegrip van kennis en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd.
2.5  Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen twee of meer Kandidaten voor te dragen.
Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd alsindicatief beschouwd. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de
Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.
2.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. Opdrachtnemer  gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Opdrachtnemer gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft
verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in

 

Artikel 3: Overeenstemming

3.1 Indien tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de door Opdrachtnemer
voorgestelde Kandidaat binnen één jaar na de eerste Introductie Overeenstemming bestaat, is Opdrachtgever verplicht hiervan
binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenstemming schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer, onder
toezending van de voorwaarden van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, vervalt elk recht op
de coulanceregeling, zoals omschreven in artikel acht van deze algemene leveringsvoorwaarden. Voor de vraag of er
Overeenstemming bestaat, is het niet van belang of de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever
en de Kandidaat afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, dan wel dat de voorgestelde Kandidaat een
andere vacature invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.
3.2.Eveneens is sprake van Overeenstemming, indien een vacature, na het bereiken van Overeenstemming, alsnog komt te
vervallen.
3.3 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen na het bereiken van Overeenstemming schriftelijk in
kennis stelt van de invulling van de Overeenstemming, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete
verschuldigd van een bedrag groot € 10.000,-, onverlet het recht van Opdrachtnemer een honorarium conform artikel vier, dan
wel artikel 3.4 te factureren aan Opdrachtgever.
3.4 Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een schriftelijk verzoek hiertoe zijdens
Opdrachtnemer overgaat tot toezending van het arbeidscontract en de salarisgegevens, inhoudende het Bruto Jaarsalaris van
de betreffende Kandidaat, teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het door Opdrachtgever verschuldigde
honorarium -conform artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden- (alsnog) in rekening te brengen bij Opdrachtgever, is
Opdrachtnemer gerechtigd een honorarium in rekening te brengen op basis van bij haar bekende informatie, danwel is
opdrachtgever een gefixeerd honorarium verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 15.000,-.
3.5. Het is Opdrachtgever tijdens en tot twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst niet toegestaan werknemers van
Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever aan te bieden en/of een aanbod te doen tot het aangaan van een
overeenkomst met Opdrachtgever in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer. Met werknemers wordt bedoeld werknemers die op dat moment in dienst zijn van Opdrachtnemer of daar
korter dan twaalf maanden daarvoor in dienst zijn geweest. Bij overtreding van dit verbod c.q. hetgeen is bepaald in dit artikel is
Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 20.000,- ongeacht het
recht van Opdrachtnemer de door haar geleden en te lijden schade te vorderen van Opdrachtgever en ongeacht het recht van
Opdrachtnemer nakoming te vorderen van hetgeen is bepaald in dit artikel.

Artikel 4: Honorarium

4.1 Op het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat is Opdrachtgever een honorarium over het
Bruto Jaarsalaris van de desbetreffende Kandidaat verschuldigd aan Opdrachtnemer, conform de tarieven zoals omschreven in
artikel 4.2, waarbij een minimumhonorarium geldt van een bedrag groot €7.000.-.inclusief startvergoeding.
4.2 Bruto jaarsalaris Honorarium
Optie Exclusief: Brutojaarsalaris 20%, geen startvergoeding
Optie Semi Exclusief: Brutojaarsalaris 20% – €575,-startvergoeding
Optie No Exclusief: Brutojaarsalaris 20% – €1150,- startvergoeding
4.3 De betaalde startvergoeding komt in mindering op de verschuldigde eindvergoeding
4.4 Optie No Cure No Pay:  Brutojaarsalaris 25%

Artikel 5: Betaling

5.1 Het honorarium, zoals opgetekend in artikel 4 van deze voorwaarden, wordt pas in rekening gebracht door Opdrachtnemer bij
Opdrachtgever met als factuurdatum het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.
5.2 Indien Opdrachtgever voorafgaand aan Overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken
verbindt Opdrachtgever zich ertoe om binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van de moment dat Opdrachtgever en
Kandidaat Overeenstemming hebben aan Opdrachtnemer een inkooporder te verstrekken.

Indien Opdrachtgever nalaat binnen voornoemde termijn de inkooporder te verstrekken, staat het Opdrachtnemer vrij het honorarium in rekening te brengen zonder een begeleidende inkooporder.
5.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze
betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of
opschorting.
5.4 Partijen kunnen afwijkende betalingsafspraken maken, in die zin dat Opdrachtgever in het kader van de door hem verstrekte
opdracht een andere fee verschuldigd is, welke betalingsafspraken schriftelijk worden bevestigd en waarvoor
een afwijkende betalingstermijn kan gelden.
5.5 Indien Opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de
factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met (de inhoud van) de factuur.
5.6 Betaling kan slechts geschieden met een wettig betaalmiddel à contant of middels bijschrijving van de girale betaling op het
bank- of postgirorekeningnummer van Opdrachtnemer, zoals vermeld op de factuur.
5.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals hierboven in artikel 5.3 en/of bevestigd in een opdrachtbevestiging heeft
Opdrachtgever geen recht (meer) op de coulanceregeling, zoals omschreven in artikel acht van deze algemene voorwaarden.
Tevens zijn in het geval van overschrijding van de betalingstermijn alle (eventuele) overige openstaande facturen/tegoeden en
nog te verzenden facturen in het geheel direct opeisbaar.
5.8 Bij gebreke van stipte en volledige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle bij de inning van de
vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan de Opdrachtnemer, waarbij de
buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het achterstallige bedrag zullen bedragen.
5.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Opdrachtgever dient
zelf te controleren of de Kandidaat over eventueel benodigde (werk)vergunningen, VAR-verklaringen en/of overige gevraagde
documenten beschikt. Opdrachtnemer is nimmer partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.
6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare
tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van Opdrachtnemer.
6.3 Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.
6.4 In geval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelleden 6.1-6.3 is bepaald, een deugdelijke grond voor een
aanspraak jegens Opdrachtnemer meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met
bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken op straffe van verval van
recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens
Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor Opdrachtnemer
aansprakelijk zou zijn.
6.5 Onverminderd het hierboven in artikelleden 6.1- 6.3 bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-
/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Opdrachtnemer
gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
6.6 Indien om wat voor reden dan ook door de in artikel 6.5 genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de aan Opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door
Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor haar verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot
€ 7.000,-.

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht

7.1 Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over Kandidaten. Alle informatie (in de
ruimste zin des woords) over Kandidaten is strikt vertrouwelijk en mag door opdrachtgever niet kenbaar worden gemaakt aan
derden. Als Opdrachtnemer op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de
geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per
overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk door haar geleden en te lijden schade te
verhalen.
7.2 In geval vertrouwelijke informatie over een Kandidaat door Opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit
resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de Kandidaat, dan is Opdrachtgever een vergoeding
verschuldigd aan Opdrachtnemer van 35% van het Bruto Jaarsalaris van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe
werkgever.

Artikel 8: Einde arbeidsovereenkomst van Kandidaat / Coulanceregeling & Garantieregeling

8.1 Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
8.1.2 Coulanceregeling, indien een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen acht weken na aanvang eindigt, omdat Kandidaat zelf stopt of
Opdrachtgever de overeenkomst met Kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de Kandidaat niet
naar behoren functioneert, hetgeen door Opdrachtgever dient te worden onderbouwd met relevante stukken, zal
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de coulanceregeling, een gedeelte van het reeds ontvangen honorarium
terugbetalen, overeenkomend met 12,5% van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding, zulks voor iedere
kalenderweek dat Kandidaat niet in dienst is geweest gedurende de periode van acht weken na aanvang van het dienstverband
van Kandidaat. Deze coulanceregeling geldt niet, indien het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat of de reden van
het stoppen van de Kandidaat verwijtbaar is aan Opdrachtgever.
8.1.3  Kandidaat garantieregeling, Opdrachtnemer zal geheel kosteloos een nieuwe kandidaat vinden. Mocht dit Opdrachtnemer niet binnen drie maanden lukken dan betaalt Opdrachtnemer de helft van de reeds betaalde werving & selectie fee terug aan de opdrachtgever.
8.2 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer van het in artikellid 8.1 bepaalde schriftelijk op de hoogte binnen vijf kalenderdagen
gerekend vanaf de datum van opzegging c.q. indiening van het verzoek tot ontbinding van het dienstverband van Kandidaat bij
de Rechtbank, sector kanton, dan wel datum van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds
goedvinden, onder opgave van de oorzaak van het stoppen of niet naar behoren functioneren van de Kandidaat.
8.3 Na ommekomst van de termijn als in artikel 8.2 bepaald, vervalt het recht van Opdrachtgever op de in artikel 8.1 genoemde
coulanceregeling. De bewijslast ter zake van het binnen de gestelde termijn schriftelijk informeren van Opdrachtnemer rust op
Opdrachtgever.
8.4 Indien de situatie als in artikellid 8.1 zich voordoet, geeft dit Opdrachtgever geen recht op opschorting van enige
betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Evenmin komt Opdrachtgever in dat geval een beroep op verrekening
toe.

Artikel 9: Voortdurende verplichtingen

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun
werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen aangaande aansprakelijkheid, de geheimhoudingsverplichting
en het concurrentie – en relatiebeding.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de
Overeenkomst een internationaal karakter draagt.
10.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar
aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door een bevoegde rechter.
10.3 Afgezien van hetgeen in artikel 10 lid 1 en 2 van deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt
Opdrachtnemer zich het recht voor om Opdrachtgever (of de Kandidaat) te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van
de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever (of de Kandidaat).

Contact

Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u op nemen, gebruik dan eenvoudig onderstaand formulier. Vul alle verplichte gegevens (aangeduid met *) in, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Sending
 

©2024 Powered by JOTMARDRISEP

Sales recruitment werving en selectie

Algemene Voorwaarden

Tarieven

Disclaimer

Log in with your credentials

Forgot your details?